VIJESTI

GP ŽGP - OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE XXVII SKUPŠTINE DRUŠTVA

 

08.06.2021 10:09
Slika
 
GP "ŽGP" dioničko društvo Sarajevo, Blažuj br.44 Dvadesetsedma redovna Skupština GP "ŽGP" d.d. Sarajevo, održat će se dana 30.06.2021.godine (srijeda) u sjedištu Društva-Blažuj br.44, sa početkom u 12 sati.
GP "ŽGP" dioničko društvo Sarajevo, Blažij br.44

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima, (Službene novine Federacije BiH br.81/15), i odluke o sazivanju redovne dvadesetsedme (XXVII) Skupštine GP "ŽGP" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo), broj 1433/21 od 07.06.2021. godine, Nadzorni odbor Društva, o b j a v lj u j e

                                                     
                OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne dvadesetsedme (XXVII) Skupštine Društva
              I
Dvadesetsedma redovna Skupština GP "ŽGP" d.d. Sarajevo, održat će se dana 30.06.2021.godine (srijeda) u sjedištu Društva-Blažuj br.44, sa početkom u 12 sati.
               II
Za skupštinu je utvrđen i predložen slijedeči 
                 DNEVNI RED
1.Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2.Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2020.godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.
3.Donošenje odluke o raspodjeli dobiti;
4.Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora Društva;
                    III
Nadzorni odbor Društva za zapisničara određuje Almu Mušinbegović, Sekretara Drušva.
U Odbor za glasanje imenuju se:
1.Azra Osmanagić, za predsjednika
2.Marica Papučić, za člana
3.Kenan Šišić, za člana
Began Alić, rezervni član Odbora za glasanje.
 
                        IV
Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira
Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma zakazanog za održavanje Skupštine.
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima
pravo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju
Skupštine pismeno predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine.
Dioničari punomoćnici dioničara dužni su predati lično ili dostaviti svoju prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, na adresu GP "ŽGP" d.d.Sarajevo, Blažuj br.44, sa naznakom ODBORU ZA GLASANJE , preporučenom poštom ili putem faksa broj 033/205-826, e maila zgp@bih.net.ba, i to najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Društva.
Dioničari ili njihovi punomoćnici imaju pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine , u prostorijama Društva izvršiti uvid u dokumentaciju koja je predmet odlučivanja na Skupštini Društva.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika.
Punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predati pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara.Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.
Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.
Pravo odlučivanja na Skupštini dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića, dostavljenih putem pošte, faxa ili e - maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja Skupštine, ukoliko je u roku od 3 (tri) dana od dana objevljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavjestio Društvo, odnosno sazivača Skupštine da želi pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.
NADZORNI ODBOR
0 0