VIJESTI

Završen veliki projekat firme Bossil

 

24.04.2024 15:41
Slika
 
Jedan od najvećih projekata ovog tipa na ovom području. Površina samog objekta je skoro 65.0000
m2.
Prva faza projekta je podrazumjevala izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova i radove na
odvodnji površinskih i podzemnih voda.
U sklopu zemljanih radova izvršen je iskop oko cca 650.000 m3 zemljanog materijala u zbijenom
stanju sa transportom i odvozom na deponiju. Urađeno je skoro 400.000 m2 geotekstila.
Izvršena je ugradnja cca 650.000 m3 u zbijenom stanju kamenog krečnjaćkog materijala različitih
granulacija, u skladu sa izuzetno strogim zahtjevima po pitanju kvaliteta samog materijala i ugradnje
istog.
Izvedeno je preko 20.000 m3 kamenog materijala za zaštitu kosina usjeka kao i 6000 m3 drenažnih
rebara.
Izvedeno je preko 130.000 m3 nadopterećenja radi ubrzanja konsolidacije na većem dijelu površine
budućeg objekta.
Izvedeno je preko 6 kilometara betonskih cijevi, otvorenih kanala, betonskih kanalica, drenaža,
drenažnih rebara i ostalih sistema odvodnje površinskih i podzemnih voda.

Svi radovi izvedeni u skladu sa ugovorenim rokom koji je bio izuzetno kratak s obzirom na obim i
vrstu radova, kao i u skladu sa izuzetno visokim standardima i zahtjevima Investitora po pitanju
kvaliteta materijala i ugradnje istoga.
0 0