Slika

Društvo sa ograničenom odgovornošču

*inženjering
*projektovanje
*gradnja
*nadzor
*mostovi
*vijadukti
*nadputnjaci
*podputnjaci
*propusti
*potporne konstrukcije

GEODEZIJA I GIS

-Ažurna geodetska situacija i izrada elaborata

-Kompletna desktop, mobilna i web GIS   rješenja
-Izrada elaborata eksproprijacije
-Obrada geodetske mreže stalnih tačaka
-Mjerenje i određivanje površina i zapremina   masa
-Mjerenje pomaka i deformacija tla i objekata
-Izrada 3D oblaka tačaka i 3D modela terena
-Geodetsko snimanje komunalnih uređaja i   izrada katastra komunalnih mreža

TEHNIČKA SLUŽBA

-Priprema, kontrola ugovora i predmjera radova
-Pregled i verifikacija glavnih projekata za izvođenje
-Izrada metodologija rada, razrada tehničkih rješenja
-Elaborati za izvođenje
-Izrada dinamičkih planova, tok novca na projektu i ugovoru,
 kontrola istih u toku projekta
-Kontrola kvaliteta materijala i rada
-Atesti i ispitivanje, priprema za tehnički prijem
-Izrada idejnih i glavnih projekata svih vrsta objekata
0 0